2018. április 3., kedd

Intézményvezetői pályázat

Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Ferencvárosi Egyesített Bölcsödei Intézmények

kisgyermeknevelő munkakör mellett intézményvezetői (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.július 01-2023.június 30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1092 Budapest, Ráday utca 46.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kisgyermeknevelő munkakör betöltése mellett a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, testi-szellemi fejlődését elősegítő, gondozását végző költségvetési intézmény vezetése, irányítása. Az egészséges kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítése, követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás, a kreativitás és az önállóság alakulását. Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek figyelembevételével, valamint a bölcsődei gondozásnevelés alapelveinek megfelelően gondozza-neveli a rábízott gyermekeket. A szülőkkel és munkatársaival együttműködve a beszoktatást a gyermeknek legmegfelelőbb módon megvalósítja. A költségvetési szerv irányítója és egyszemélyes felelőse az egyesített bölcsődevezető, önálló munkáltatói és gazdálkodási jogkörrel. A kerület bölcsődéinek törvényes szakmai irányítása, gazdálkodásának, és humánpolitikai munkájának irányítása. Elkészíti a költségvetési szerv 5 évre szóló szakmai programját, az éves munkatervét és beszámolóját. Meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működési rendjét. Gondoskodik a költségvetési szervet érintő SZMSZ és más, kötelezően előírt szabályzatok elkészítéséről.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kjt. szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
        Főiskola,
        a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. Rész I. Alapellátások 2. A) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,
        magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
        magasabb vezetői megbízás feltétele legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
        vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.8.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére válik kötelezetté a magasabb vezetői beosztás betöltését követően. (Ha a vezetőképzésre vonatkozó kötelezettség az irányadó képzési időszakban nem kerül teljesítésre, magasabb vezetői beosztásban a képzés teljesítéséig nem foglalkoztatható.),
        büntetlen előélet, cselekvőképesség
        magyar állampolgárság
        ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok ne álljon fenn,
        ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
        vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
        vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket;
        szakmai önéletrajz;
        szakmai gyakorlat igazolása;
        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá igazolja, hogy nem áll a Kjt. (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben a (2d) és a (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok;
        hozzájáruló nyilatkozat 3. személy betekintéséhez;
        amennyiben a pályázó pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata;
        nyilatkozat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben fennáll-e;
        nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
        nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja;
        nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apollónia Aranka irodavezető nyújt, a 06-1/215-1077/250 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8511/2018-1/XXV , valamint a beosztás megnevezését: kisgyermeknevelő munkakörre épülő intézményvezetői megbízással.
        Személyesen: Apollónia Aranka Polgármesteri és Jegyzői Kabinet irodavezető, Budapest, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. I./ 30.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés kisgyermeknevelő munkakörre – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
        www.ferencvaros.hu - 2018. április 1.
        Oktatási és Kultúrális Közlöny 2018. április
        www.ferencvarosi-bolcsodek.hu - 2018. április 1.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu, valamint a www.ferencvarosi-bolcsodek.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 1.
A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése